Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.

PROFIL Opony Sportowe

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.oponysportowe.eu , zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez WAP Spółka z o.o. Kłodne 99 34-654 Męcina
 wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000080784, z kapitałem zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 7342899450, REGON 492742140.
 2. Sklep udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku urządzeniu Klienta.
§ 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet . Informacje na temat towarów Sklep umieszcza na stronie www.oponysportowe.eu.
 2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony www.oponysportowe.eu, przy użyciu Formularza zamówień. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia złożonego zamówienia w terminie 7 dni. Brak potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w tym terminie powoduje, że zamówienie zostaje anulowane a Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać wszystkie informacje wymagane w Formularzu zamówień. Nieprawidłowe lub błędne wypełnienie Formularza zamówień, powoduje, że zamówienie w terminie 7 dni zostaje anulowane a Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne wypełnienie Formularza zamówień.
 3. Po złożeniu zamówienia i jego potwierdzeniu zgodnie z ust. 2, w terminie 5 dni roboczych Klient otrzymuje informację o dostępności zamówionego towaru lub braku. W terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty, towar zostanie przekazany kurierowi albo w związku z brakiem towaru Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Termin realizacji zamówienia oznacza termin przekazania towaru do wysyłki firmie kurierskiej. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia tj. o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia.
 5. W przypadku gdy towar jest niedostępny ( brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia i zobowiązany jest w tym terminie zwrócić Klientowi zapłaconą cenę, jeżeli Klient takiej zapłaty dokonał.
§ 2. Czas realizacji zamówienia i dostawa.
1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej . Koszty dostawy umieszczone są na stronie internetowej Sklepu. Sklep dostarcza zamówiony towar tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych i jest liczony od daty zaksięgowania środków za towar na koncie do momentu przekazania przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę.
 3. Deklarowany przez firmę kurierską termin dostawy na terenie Polski wynosi 1 dzień roboczy.
 4. W chwili odbioru towaru należy sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika a w razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki sporządzić protokół reklamacji w obecności pracownika firmy kurierskiej.
§ 3. Ceny
Ceny towarów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacje na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 § 4. Forma zapłaty.
1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towar w następujący sposób:
 a) płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru w  Kłodne 99, 34-654 Męcina . Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w takim przypadku po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.
 b) przelew bankowy. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w takim przypadku po otrzymaniu przez Sklep pełnej zapłaty.
 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.
§ 5. Prawo odstąpienia od umowy.
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 827 ), Klient będący konsumentem, zwany dalej Konsumentem który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów opisanych w pkt 2 i 3.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszty wysyłki towaru do Sklepu.
3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowanych przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór ( link ) znajduje się poniżej Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie należy przesłać na adres WAP Spółka z o.o. , Kłodne 99,  34-654 Męcina
 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów objętych zamówieniem albo ich części.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sklep w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep, nie później niż 14 dni od dnia , w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
§ 6. Gwarancja.
Towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej załączonej do towaru . Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna.
§ 7. Rękojmia.                                                                                                                                                                      

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
2. Sklep odpowiada za jakość zakupionego towaru zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z opisem towaru zawartym w karcie. Klient jest zobowiązany do używania opony zgodnie z jej przeznaczeniem i w warunkach do jakich produkt został zaprojektowany. W szczególności Klient montując opony powinien skorzystać z usług zakładu specjalizującego się w takich usługach.
 4. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Klient ma prawo złożyć reklamację w Sklepie.
 5. Reklamację należy złożyć w dowolnej formie, w szczególności opisać zauważoną wadę i określić żądanie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dla celów dowodowych najbezpieczniej uczynić to na piśmie. Pismo reklamacyjne należy przesłać na adres: WAP Sp. z o.o. Kłodne 99, 34-654 Męcina.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy towar na adres: WAP Sp. z o.o.  Kłodne 99, 34-654 Męcina wraz z pismem reklamacyjnym.
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, Sklep ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 8. Koszty poniesione przez Klienta związane z dostarczeniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sklep.
§ 8. Ochrona danych osobowych.
1. Podczas korzystania ze Sklepu  Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych  jest WAP Spółka z o.o. Kłodne 99 34-654 Męcina
 NIP 7342899450, REGON 492742140, tel. +48 18 541 35 22 adres e mail biuro@oponysportowe.eu.
3 . Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży zamówionego towaru. .
4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonania umowy , której stroną jest osoba , której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą , przed zawarciem umowy.
5. Odbiorcami  danych osobowych jest biuro rachunkowe, prowadzące księgowość Sklepu  oraz firma kurierska dostarczająca zamówiony towar .
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy ustawy  o rachunkowości oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
7. Klient ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
§ 9. Postanowienia końcowe.
1. Towary prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu www.oponysportowe.eu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych od 16 kwietnia 2020r.

 
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki