Regulamin sklepu
Regulamin
Regulamin sklepu od 25.12.2014

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.oponysportowe.eu , zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez WAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodne 99, 34-654 Męcina, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000080784, z kapitałem zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 7342899450, REGON 492742140.
 
2. Sklep udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku urządzeniu Klienta.

§ 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet . Informacje na temat towarów Sklep umieszcza na stronie www.oponysportowe.eu.
 
2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony www.oponysportowe.eu, przy użyciu Formularza zamówień. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia złożonego zamówienia w terminie 7 dni. Brak potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w tym terminie powoduje, że zamówienie zostaje anulowane a Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać wszystkie informacje wymagane w Formularzu zamówień. Nieprawidłowe lub błędne wypełnienie Formularza zamówień, powoduje, że zamówienie w terminie 7 dni zostaje anulowane a Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne wypełnienie Formularza zamówień.
 
3. Po złożeniu zamówienia i jego potwierdzeniu zgodnie z ust. 2, w terminie 5 dni roboczych Klient otrzymuje informację o dostępności zamówionego towaru lub braku. W terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty, towar zostanie przekazany kurierowi albo w związku z brakiem towaru Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Termin realizacji zamówienia oznacza termin przekazania towaru do wysyłki firmie kurierskiej. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
 
4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia tj. o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia.
 
5. W przypadku gdy towar jest niedostępny ( brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia i zobowiązany jest w tym terminie zwrócić Klientowi zapłaconą cenę, jeżeli Klient takiej zapłaty dokonał.

§ 2. Czas realizacji zamówienia i dostawa.

1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej . Koszty dostawy umieszczone są na stronie internetowej Sklepu. Sklep dostarcza zamówiony towar tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych i jest liczony od daty zaksięgowania środków za towar na koncie do momentu przekazania przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę.
 
3. Deklarowany przez firmę kurierską termin dostawy na terenie Polski wynosi 1 dzień roboczy.
 
4. W chwili odbioru towaru należy sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika a w razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki sporządzić protokół reklamacji w obecności pracownika firmy kurierskiej.

§ 3. Ceny

C
eny towarów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacje na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

 
§ 4. Forma zapłaty.

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towar w następujący sposób:
 
a) płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru w Kłodne 99, 34-654 Męcina. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w takim przypadku po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.
 
b) przelew bankowy. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w takim przypadku po otrzymaniu przez Sklep pełnej zapłaty.
 
2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 827 ), Klient będący konsumentem, zwany dalej Konsumentem który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowanych przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów.
 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór ( link ) znajduje się poniżej Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie należy przesłać na adres WAP Spółka z o.o. , Kłodne 99, 34-654 Męcina.
 
4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów objętych zamówieniem albo ich części.
 
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 
6. Sklep w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep, nie później niż 14 dni od dnia , w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 
8. Konsument ponosi tylko koszty bezpośrednie zwrotu produktu tytułem odstąpienia od umowy.
 
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 5. Gwarancja.

Towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej załączonej do towaru . Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna.

§ 6. Rękojmia.

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
 
2. Sklep odpowiada za jakość zakupionego towaru zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 
3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z opisem towaru zawartym w karcie. Klient jest zobowiązany do używania opony zgodnie z jej przeznaczeniem i w warunkach do jakich produkt został zaprojektowany. W szczególności Klient montując opony powinien skorzystać z usług zakładu specjalizującego się w takich usługach.
 
4. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Klient ma prawo złożyć reklamację w Sklepie.
 
5. Reklamację należy złożyć w dowolnej formie, w szczególności opisać zauważoną wadę i określić żądanie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dla celów dowodowych najbezpieczniej uczynić to na piśmie. Pismo reklamacyjne należy przesłać na adres: WAP Sp. z o.o. Kłodne 99, 34-654 Męcina.
 
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy towar na adres: WAP Sp. z o.o. Kłodne 99, 34-654 Męcina wraz z pismem reklamacyjnym.
 
7. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, Sklep ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 
8. Koszty poniesione przez Klienta związane z dostarczeniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sklep.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta jego dane osobowe są umieszczane w bazie Sklepu. Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy.
 
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest WAP Spółka z o.o. , Kłodne 99, 34-654 Męcina. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Klienta danych osobowych, w przypadku osób fizycznych jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia przez Sklep.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Towary prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu www.oponysportowe.eu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014r.

 WZÓR

________________________

Miejscowość, data


________________________
 
Imię i nazwisko konsumenta

________________________
 
Adres konsumenta

__________________________
 
Nr zamówienia

__________________________
 
Data odbioru zamówienia 

WAP Spółka z o.o.
 Kłodne 99

34
-654 Męcina


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 
Ja ___________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________

Data i podpis konsumenta

 
Regulamin sklepu przed 24.12.2014
 

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.oponysportowe.eu, zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez WAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodne 99, 34-654 Męcina, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000080784, z kapitałem zakładowym 100 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 7342899450, REGON 492742140.


§ 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet . Informacje na temat towarów, Sklep umieszcza na stronie www.oponysportowe.eu

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony www.sklep.oponysportowe.eu, przy użyciu Formularza zamówień. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia złożonego zamówienia w terminie 7 dni . Brak potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w tym terminie powoduje, że zamówienie zostaje anulowane a Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty . Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać wszystkie informacje , wymagane w Formularzu zamówień. Nieprawidłowe lub błędne wypełnienie Formularza zamówień, powoduje, że zamówienie w terminie 7 dni zostaje anulowane a Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne wypełnienie Formularza zamówień.

3. Po złożeniu zamówienia i jego potwierdzeniu zgodnie z ust. 2 , w terminie 5 dni roboczych Klient otrzymuje informację o dostępności zamówionego towaru lub braku. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem jak również lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie klienta niezwłocznie ( najpóźniej w terminie 5 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia) i zwróci wpłacone pieniądze,

4. W przypadku częściowego braku zamówionego towaru, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji w ten sposób, że zostaje zrealizowana część zamówienia lub zamówienie zostaje anulowane , co powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeżeli Klient dokonał już zapłaty , Sklep dokona niezwłocznie zwrotu odpowiedni części lub całości wpłaconych pieniędzy .

5. W terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty, towar zostanie przekazany kurierowi albo w związku z brakiem towaru Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty. Termin realizacji zamówienia oznacza termin przekazania towaru do wysyłki firmie kurierskiej. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

6. Sklep może udzielić Klientowi rabatu na zakup towaru w Sklepie. Rabat udzielany jest na podstawie indywidualnego kodu rabatowego przyznanego Klientowi. Z kodu rabatowego może korzystać wyłącznie Klient , któremu został on przyznany.


§ 2 Czas realizacji zamówienia i dostawa.

1. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych i jest liczony od daty zaksięgowania środków za towar na koncie do momentu przekazania przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę.

2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej . Sklep dostarcza zamówiony towar tylko i wyłącznie na terenie Polski.

3. Deklarowany przez firmę kurierską termin dostawy na terenie Polski wynosi 1 dzień roboczy.

4. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności przewoźnika. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Jeżeli po odbiorze przesyłki Klient stwierdzi ubytek przesyłki lub uszkodzenie , którego nie można było zauważyć zewnątrz przy odbiorze , jest zobowiązany zgłosić ten fakt przewoźnikowi w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki celem spisania Protokołu reklamacji.
 

§ 3. Forma zapłaty.
 

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towar w następujący sposób :

a) płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru w Kłodne 99, Męcina 34-654. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w takim przypadku  po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta

b) przelew bankowy . Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w takim przypadku po otrzymaniu przez Sklep pełnej zapłaty .

2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

 
 

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy.
 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyn składając oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa  w ust. 1 przysługuje osobom fizycznym dokonującym zakupu towarów  niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną  działalnością gospodarczą lub zawodową ( konsument).§ 5. Gwarancja

Towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej załączonej do towaru . Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna.


§ 6. Rękojmia.

1. Sklep odpowiada za jakość zakupionego towaru zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z opisem towaru zawartym w karcie.

Klient jest zobowiązany do używania opony zgodnie z jej przeznaczeniem i w warunkach do jakich opona została zaprojektowana. Zaleca się montaż opon w zakładzie specjalizującym się w takich usługach.

3. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru Klient ma prawo złożyć reklamację w Sklepie . Wszelkie wady towaru jakie zostaną wykryte podczas jego używania, wymagają niezwłocznego zaprzestania jego użytkowania.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru . W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy , a jeżeli będzie to niemożliwe Sklep zwróci Klientowi cenę zakupu.

5. Sklep nie odpowiada za wady towaru i szkody będące skutkiem niewłaściwego użytkowania towaru lub też będące skutkiem użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.


§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta jego dane osobowe są umieszczane w bazie Sklepu. Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr133, poz. 883 ze zm.) . Administratorem danych osobowych jest WAP Spółka z o.o. , Kłodne 99, 34-654 Męcina. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Klienta danych osobowych, w przypadku osób fizycznych jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia przez Sklep.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego , przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny .

3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu www.sklep.oponysportowe.eu.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2014 do 24.12.2014

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Zaloguj się

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®